การติดตั้ง Ionic framework

  1. ติดตั้ง Node.js
  2. ติดตั้ง ionic & cordova

$ npm install -g ionic cordova

3. สร้าง project ionic และ ionic มี template ให้ 3 แบบ คือ blank , sidemenu , tabs

$ ionic start <ProjectName> blank

4. start ionic project

$ cd <ProjectName>
$ ionic serve

ทำไม่ได้ หรือยังไม่ได้ทำ Work At IoT Phuket Lab

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store